Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „БУЛАД ДЕНТ” ООД  ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН САЙТ www.buladdent.com.

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 Настоящите общи условия уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт www.buladdent.com, който е собственост на „БУЛАД ДЕНТ“ ООД. Потребителят има възможност да закупи предлаганите през www.buladdent.com стоки, като отправи заявка и заплати съответната продажна цена. С регистрацията си като потребител и/или чрез подаване на поръчка като потребител на buladdent.com клиентът потвърждава, че напълно разбира и приема условията за продажба съгласно настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Съдържащите се тук условия („Условия“), са неразделна част от договорните отношения между клиента и buladdent.com, възникнали във връзка с доставката на стоки от buladdent.com до клиента в неговия индивидуален договор за продажба или друго споразумение, освен ако договарящите се страни не се споразумеят за друго. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. Buladdent.com не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на buladdent.com, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„БУЛАД ДЕНТ” ООД е дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831195093, със седалище и адрес: гр.София-1111, ул. „Николай Коперник” № 44

„БУЛАД ДЕНТ” ООД притежава интернет страницата www.buladdent.com, която представлява магазин за електронна търговя, който е предназначен за продажба на дентални, зъботехнически и медицински консумативи, инструменти, апаратура и оборудване.

„Потребител” и „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което е заредило в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.buladdent.com . При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на www.buladdent.com или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Стоките, обект на продажбата, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. За всеки един от продуктите е посочена крайна продажна цена с включен ДДС.

 Потребителят се съгласява да предоставя вярна и актуална информация относно своите лични данни при попълване на регистрационната форма. „БУЛАД ДЕНТ” ООД си запазва правото да прекрати или откаже достъп до своите услуги на потребители, които предоставят невярна информация. Потребителят има право да разглежда, да поръчва по своята индивидуална заявка и да получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКИТЕ

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, продажна цена и по възможност изображение. „БУЛАД-ДЕНТ” ООД  не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна. Под „Производител“ се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през www.buladdent.com стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката. „БУЛАД-ДЕНТ ООД не гарантира наличността на поръчаните стоки, както и не носи отговорност за възможни различия във вида на опаковките на предлаганите продукти. Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на прозиводителя.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. „БУЛАД-ДЕНТ” ООД си запазва правото да извършва промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана на www.buladdent.com е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата buladdent.com, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. Buladdent.com си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на интернет страницата buladdent.com са ограничени във времето и количествата, като това се обявява на страницата на buladdent.com. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата buladdent.com са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. Buladdent.com може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.
 УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ , СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от buladdent.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между buladdent.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на buladdent.com чрез телефонно обаждане от служител на фирмата.

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ www.buladdent.com

 За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.buladdent.com стоки, потребителят е необходимо да попълни регистрационна форма/форма за заявки. Потребителят  гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни. В случай, че потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, „БУЛАД ДЕНТ” ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

При заявка на поръчка потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка, както и начина на заплащане на цената, според предложените на www.buladdent.com възможности. По всяко време преди завършването на заявката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. „БУЛАД ДЕНТ” ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената в размера, в който е бил посочен на сайта по време на потвърждаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „БУЛАД ДЕНТ” ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

При заплащане на цената на заявената стока в брой, потребителят се задължава да я изплати в пълен размер в момента на доставката на поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, ”БУЛАД ДЕНТ” ООД се задължава да възстанови частично или изцяло изплатената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, „БУЛАД ДЕНТ” ООД автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.  При плащане по банков път, потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „БУЛАД ДЕНТ” ООД и след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Заявената за покупка стока се доставя на потребителя, съгласно избрания от него начин, посочен при осъществяване на заявката за попупка. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Стоката се предава на потребителя, който подписва придружаващите стоката документи. В случай, че същият не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „БУЛАД ДЕНТ” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.buladdent.com, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.buladdent.com и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на потребителя. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр.София-1111, ул. „Николай Коперник” № 44 , на следния факс: 02 971 34 58 или следния е-mail адрес:bulad@mreja.net.Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  „БУЛАД ДЕНТ” ООД е длъжно да възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него цена на стоката, но не и транспортни и други разходи, не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която потребителят е упражнил някое от правата си на отказ.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.buladdent.com се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока, когато стоката подлежи на гаранционно обслужване. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване, „БУЛАД ДЕНТ” ООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката, гаранционните срокове и условията на предоставяната гаранция.
Гаранцията губи валидност:
а) при изтичане на гаранционния срок на изделието

б) при изгубена гаранционна карта;
в) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
г) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
д) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
е) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„БУЛАД ДЕНТ” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите, като се задължава да не разкрива тази информация на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.

„БУЛАД ДЕНТ” ООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. „БУЛАД ДЕНТ” ООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

* Обработка на клиентска поръчка
* Статистически цели, за подобряване работата на магазина
* Администриране и обслужване съдържанието на магазина
* Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП www.buladdent.com Ви предоставя следната информация:

1. „БУЛАД ДЕНТ” ООД, гр. София 1111 ул. „Николай Коперник” №44

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те зависят от начина на доставка, тарифите на куриерските фирми и не се начисляват в дължимата към „БУЛАД ДЕНТ” ООД сума, а се заплащат на куриера съгласно Условията за доставка, описани в секция „ДОСТАВКА” на сайта www.buladdent.com

5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност над обичайните тарифни планове.

6. Начините за Доставка са описани в секция „ДОСТАВКА” в настоящия сайт

Ограничение на отговорността
МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай, че в следствие на използването на МАГАЗИНА или продукти от него от страна на клиента доведе до възникването на вреди, клиентът поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към Web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на потребителите. В случай на използване на тези хипер-връзки, МАГАЗИНЪТ не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

Условия за препратки към МАГАЗИНА
Сайт с хипер-връзка към www.buladdent.com не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на www.buladdent.com;

 ДРУГИ

 „БУЛАД ДЕНТ” ООД не гарантира, че достъпът до www.buladdent.com ще бъде непрекъсваем, навременен, свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на фирмата. „БУЛАД ДЕНТ” ООД не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на фирмата.

„БУЛАД ДЕНТ” ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.buladdent.com Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителите и „БУЛАД ДЕНТ” ООД , възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

 Запази и Сподели списъка с желания
Вашия списък с желания ще бъде запазена и ще Ви бъде предоставен линк за достъп до него. Вие и всеки, който има линка може да има достъп до запазения списък с желания по всяко време.
Обратно Запази и Сподели списъка с желания
Вашия списък с желания ще бъде запазена с всички продукти в нея. След това можете да го изпратите на когото пожелаете за достъп до него по всяко време.
Вашият имейл с запазения списък с желания е изпратен успешно :)